REAL ESTATE PROJECTS

התחדשות עירונית

תמ"א חיזוק (38/1), תמ"א הריסה ובניה (38/2) וכן פינוי בינוי.

אנו משרד עורכי דין בוטיק אשר שם דגש מיוחד על הקשר האישי בינינו לבין לקוחותינו. 

עורכי הדין של משרדנו הם יוצאי משרדים גדולים ומכובדים (משרד עוה"ד נשיץ ברנדס, אמיר ושות', משרד עוה"ד גרוס ושות', משרד עוה"ד ש. פרידמן ושות', משרד עוה"ד עדי קפלן ושות') אשר חברו יחדיו כדי להקים משרד בעל מאפיינים ייחודיים ואישיים. 

אחד מתחומי ההתמחות במשרדנו הוא תחום המקרקעין כשהפעילות העיקרית בו הינה בתחום ההתחדשות העירונית. במסגרת האמור אנחנו מייצגים בעיקר בעלי דירות ונציגויות (פרויקטים של פינוי בינוי ופרויקטים של תמ"א חיזוק (38/1) ו- תמ"א הריסה ובניה (38/2)).

כל פרויקט של התחדשות עירונית מלווה על ידי עורך דין מיומן ומנוסה אשר זמין ללקוחות ומלווה אותם באופן אישי לאורך כל הדרך, כולל במתן פתרונות למחלוקות שמתעוררות. לשם כך אחד מעורכי הדין במשרדנו הינו אף בעל התמחות מיוחדת בגישורים.

אנחנו מלווים את הדיירים מרגע כינוס האספה וההחלטה על רצון לבחון אפשרות של פרויקט מסוג תמ"א או פינוי בינוי בבניין ועד לסיום הפרויקט ומסירת הדירות והשטחים הציבוריים לדיירים. הליווי שלנו נעשה תוך שקיפות מלאה, שמירה לאורך כל הדרך וליווי קפדני של כלל הדיירים והבטחת זכויותיהם בצורה המיטבית.

אבני הדרך לקידום וביצוע של פרויקט מסוג התחדשות עירונית:

• בחירת נציגות של בעלי הדירות בבניין אשר תפעל בשם ועבור הבעלים, בין השאר, לבחירת יועצי הפרויקט - עורך דין דיירים ומפקח מטעמם (ובאם ידרשו בהמשך יועצים נוספים כגון שמאי, יועץ ביטוח ויועץ מס, גם מולם (כולם כמובן לבחירת הדיירים ובמימון מלא של היזם)) וכן תפעל הנציגות יחד עם היועצים לקידום הליך המו"מ מול היזם שיבחר על ידי הבעלים.

• עריכת מכרז יזמים לביצוע הפרויקט – הליך שיבוצע וינוהל על ידי משרדנו בשיתוף עם הנציגות והמפקח, אשר יכלול:

o עריכת שאלון ליזמים (שיתווה את הדרך למו"מ המשפטי).

o פנייה ליזמים רלוונטיים לביצוע הפרויקט – הן בהמלצת בעלי הדירות/נציגות והן בהמלצת משרדנו והמפקח.

o בחינת הצעות, עריכת השוואה בין ההצעות והצגתה לנציגות.

o צמצום הצעות היזמים על ידי הנציגות (בסיוע היועצים) ועריכת מפגש עם היזמים הנבחרים (כ- 3 יזמים רלוונטיים).

o בחירת יזם נבחר על ידי הנציגות.

o עריכת כנס של הדיירים עם היזם הנבחר.

• ניהול מו"מ משפטי מול היזם הנבחר וגיבוש הסכם לביצוע הפרויקט (הכולל התייחסות מפקח וגיבוש מפרט טכני ותכניות עקרונית לביצוע הפרויקט).

• כינוס דיירים וחתימה על הסכם לביצוע הפרויקט.

• תכנון וביצוע הפרויקט.

• מסירת דירות חדשות לאחר השלמת ביצוע.

• הסדרת רישום הזכויות בדירות על שם הדיירים.