Social volunteering

עשייה חברתית ופרו בונו

יייצוג משפטי פרו-בונו לעמותות ולחברות שתורמות מרווחיהן לקהילה

משרד מישר רואה חשיבות גדולה בתרומה לקהילה.

למשרד מסורת של סיוע לעמותות נבחרות. המשרד מעניק שירותים משפטיים פרו בונו בתחומים אותם אנו רואים כמשמעותיים לחברה הישראלית ולקידומה.