Publication / Article

דיני עבודה - שבתון בחירות

פברואר 24

לקוחות יקרים,

נבקש להביא לידיעתכם עדכון בנוגע לשבתון יום הבחירות לרשויות המקומיות:

ביום שלישי, ה-27.02.2024, צפויות להתקיים הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות ברחבי הארץ. בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ותיקוניו לאורך השנים, כמו גם בחוק המועצות האזוריות, יום הבחירות הינו יום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן, בדומה ליום הבחירות לכנסת. השבתון יחל משעת פתיחת הקלפיות ב-07:00 בבוקר ויסתיים בשעת סגירת הקלפי באותה רשות, ויחול רק בסבב הראשון של הבחירות הנ"ל.

נסקור בקצרה את המשמעויות השונות של יום השבתון מעבודה לגבי רוב מקומות העבודה ולגבי עובדים שונים:

• ברוב מקומות העבודה במשק המעסיק אינו רשאי לחייב עובד להתייצב לעבודה ביום השבתון. לא ינוכה לעובד יום חופש, והוא זכאי לשכרו הרגיל למרות היעדרותו.

• עובדים אשר יגיעו מרצונם (ובאישור המעסיק) לעבוד ביום הבחירות יהיו זכאים, לפי הנחיות משרד העבודה ונוהג לגמול מיוחד, לכפל השכר היומי הרגיל (200%) או לגמול כפול שווה ערך בדמות השכר הרגיל בתוספת יום חופשה.

• הוראות יום השבתון חלות על כל עובד חודשי, יומי או שעתי המועסק אצל אותו מעסיק לפחות 14 יום לפני יום הבחירות ואשר מקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית בה מתקיימות בחירות או שהוא רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית אחרת בה מתקיימות הבחירות, גם אם מקום עבודתו אינו נמצא בתחומה של אותה רשות מקומית. 

o הזכאות אינה חלה על עובד שאינו רשום בפנקס הבוחרים של רשות/מועצה שהבחירות נערכות בה, ומקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות - עובד כזה אינו זכאי כלל לשבתון ועבורו מדובר ביום עבודה רגיל (שבגינו יקבל שכר רגיל אם יעבוד או שינוכה לו יום חופש במקרה שייעדר).

• הוראות השבתון אינן חלות על שרותי תחבורה ושירותים ציבוריים שעל פי קביעת שר הפנים יפעלו ביום השבתון, בעבודה סדירה.

• הוראות החוק והשבתון אינן חלות על עובד זר שאיננו תושב ישראל ואיננו משתתף בבחירות, המועסק בענפי הסיעוד בבית המטופל, במלונאות, בהסעדה, בבניין, בחקלאות או בתעשייה, ואיננו זכאי ליום שבתון. עובד שכזה עובד ביום השבתון כרגיל וזכאי לשכר רגיל.

• מעסיק שניכה יום חופש או ניכה שכר מעובד אשר זכאי לשבתון, מפר את החוק. במקרה כזה העובד יכול להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ו/או להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה לתשלום השכר.

• השבתון חל רק על הסבב הראשון של הבחירות לרשויות המקומיות ולראש הרשות, כלומר ביום הבחירות עצמו. ביישובים שבהם אף מועמד לראשות העיר או לראשות המועצה לא זכה ברוב הנדרש, צפוי להתקיים סבב שני כעבור 14 יום (ביום ה-12.03.2024) ומועד זה יהיה יום עבודה רגיל.

 

אנו עומדים לרשותכם כתמיד לכל שאלה והנכם מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ פרטני בנושאים המפורטים בסקירה לעיל. 

דיוור לקוחות זה הינו בבחינת תמצית אינפורמטיבית, אינו מחליף את הצורך בחוות דעת משפטית פרטנית ואינו מהווה ייעוץ משפטי אשר ניתן להסתמך עליו.

***

בברכה,

מישר עורכי דין