Publication / Article

דיני עבודה - עדכון שכר מינימום ודמי הבראה

מרץ 2024

לקוחות יקרים,

 

נבקש להביא לידיעתכם מספר עדכונים בתחום דיני העבודה.

 

עדכון שכר מינימום

 

ביום 12.03.2024 פורסמה בילקוט הפרסומים הודעה מכוח חוק שכר מינימום בדבר עדכון שכר המינימום וזאת החל מיום 01.04.2024. מדובר בהעלאה של שכר המינימום לסך של 5,880.02 ש"ח ברוטו לחודש (כאשר שכר המינימום החודשי הקודם עמד על סך של 5,572 ש"ח) ו-32.3078 ש"ח ברוטו לשעה.

 

נזכיר כי שכר המינימום במדינת ישראל נקבע לפי שני משתנים: גיל העובד (בגיר בן 18 ומעלה או בן נוער) ואופן העסקת העובד (בשכר חודשי, יומי או שעתי). שכר המינימום לנוער נמוך משכר המינימום למבוגרים אך נקבע כאחוז משכר המינימום הרגיל ולכן גם הוא יעודכן. בנוסף, העלאת שכר המינימום הכללי במשק צפויה להוביל לעלייה בשכר המינימום של עובדים במגזרים מסוימים בהם נקבע בהתאם להסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ענפיים שכר מינימום גבוה יותר (כדוגמת עובדי שמירה ואבטחה, עובדי הסעדה אולמות וגני אירועים, עובדי בניין ועובדי חברות ניקיון ותחזוקה) כך שבמידה והנכם מעסיקים עובדים בענפים אלו עליכם לבחון פרטנית מה גובה שכר המינימום לו הם זכאים ולוודא כי אין המדובר ב"חוזה הפסד" (יובהר כי אין בעדכון שכר המינימום כדי לגרוע מזכויות עובדים הזכאים לשכר מינימום גבוה יותר מכוח צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים פרטניים).

 

עוד יוזכר כי בהתאם לחוק, הרכיבים הבאים לא יילקחו בחשבון כחלק משכר המינימום: תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, מענקים על בסיס שנתי, משכורת 13, החזרי הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות. יחד עם זאת, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו הרגילה, תבוא בחשבון לעניין שכר המינימום.

 

כידוע, תשלום שכר מינימום הינו חובה חוקית מוחלטת המוטלת על המעסיק, אשר לא ניתן להתנות עליה או לוותר עליה. אי תשלום שכר מינימום, איחור בתשלום שכר מינימום ואי מסירת תלוש שכר הם עבירה פלילית, שבצידה עונש מאסר וקנס כספי, כמו גם אפשרות לניהול הליך תביעה אזרחי מול המעסיק. 

 

שימו לב כי יש לעדכן את תעריפי שכר המינימום במודעה בדבר תקנות שכר המינימום וזכויות העובד שעל פי החוק כל מעסיק חייב להציג במקום העבודה במקום בולט לעין (במסגרת חובת הצגת מודעה לפי חוק שכר מינימום), וכן לוודא כי תלושי השכר יעודכנו בהתאם. נשמח לסייע בביצוע עדכון המודעה במידת הצורך.

 

יש לשלם את השכר המעודכן לעובדיכם בגין חודש אפריל 2024 ואילך, וכן מומלץ כי תוודאו כי קבלני שירות או כ"א מקיימים את חובת עדכון שכר המינימום כלפי עובדיהם, ותעדכנו את נספחי העלויות בהסכמי ההתקשרות מולם.

 

 

דמי הבראה

 

• הפחתת / הקפאת דמי הבראה: ביום 18.03.2024, פורסם חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד – 2024 ("החוק") הקובע כדלקמן:

 

• הפחתת דמי הבראה:

  o ככלל, בהתאם לחוק חלה חובה להפחית יום הבראה אחד מכל עובד במועד בו משולמים דמי ההבראה. ישנן        מספר נסיבות בהן הפחתת יום ההבראה תיעשה בדרך אחרת / מצומצמת:

            מעסיק המעניק לעובדיו נופש בפועל חלף דמי ההבראה – תיעשה ההפחתה בהתאם במימון הנופש.

            עובדים הזכאים לחמישה ימי הבראה בשנת 2024, ומשכורתם החודשית הממוצעת בין החודשים                      ינואר-מרץ 2024 לא עולה על סך של 6,000 ש"ח ברוטו – יופחת להם חצי יום הבראה בלבד.

           עובד שמשולמים לו דמי הבראה באופן חודשי (ולא חד שנתי) – תבוצע הפחתה של 1/12                                    מהתשלום, רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 2024.
           עובד המועסק במשרה חלקית – תבוצע הפחתה חלקית ביחס להיקף משרתו.

  o את סכום ההשתתפות המופחת (מחיר יום הבראה החל לגבי עובד, תשלומי חובה של המעסיק ותשלומי קרן        השתלמות ככל ויש), יש להעביר לפקיד שומה, כמס השתתפות בעלויות המלחמה.

 

• הקפאת סכום יום ההבראה

  o במהלך שנת 2024, שווי יום הבראה יהיה זהה לזה הניתן לכל עובד במהלך שנת 2023, זאת גם אם קיים         הסכם אישי או הסכם קיבוצי לפיו ערך יום ההבראה של עובד היה אמור לעלות בשנת 2024 (ככל והייתה           אמורה להיות העלאה - היא תמומש בשנת 2025).

 

אנו עומדים לרשותכם כתמיד לכל שאלה והנכם מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ פרטני בנושאים המפורטים בסקירה לעיל. 

 

דיוור לקוחות זה הינו בבחינת תמצית אינפורמטיבית, אינו מחליף את הצורך בחוות דעת משפטית פרטנית ואינו מהווה ייעוץ משפטי אשר ניתן להסתמך עליו.

בברכה,

 

מישר עורכי דין