Publication / Article

דיני עבודה – רפורמת "דרך שווה"

אוקטובר 22

לקוחות יקרים,

 

חובתם הבסיסית של מעסיקים להשתתף בעלויות הנובעות מנסיעתם של עובדים למקום העבודה וממקום העבודה לביתם מעוגנת בצו הרחבה.

 

הבסיס לקביעת גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה בהתאם לצו ההרחבה הוא עלותו של מנוי חודשי מוזל באוטובוס ("חופשי חודשי") ממקום מגוריו של העובד למקום העבודה או דמי נסיעה באוטובוס עד לתקרה יומית של 22.60 ₪ במכפלת ימי עבודה, לפי הנמוך מבינהם.

 

בעקבות כניסתה לתוקף של רפורמת "דרך שווה" של משרד התחבורה עודכן מודל תעריפים אחיד לשימוש בתחבורה הציבורית ברחבי ישראל, באופן בו מנוי "חופשי ארצי" חודשי באוטובוסים בכל הארץ (חוץ מאילת) יהיה בעלות של 225 ש"ח, ומנוי המאפשר גם שימוש ברכבות יהיה בעלות של 255 ש"ח ויהיה מוגבל לשימוש במרכז. ישנן אפשרויות נוספות לשילובי מנויים ו/או למנויים מוזלים בפריפריה. לפי צו ההרחבה, המעסיק לא חייב בתשלום השתתפות הוצאות נסיעה לפי מנוי חופשי משולב (הכולל שימוש משולב באוטובוס וברכבת) אלא לפי מחיר של מנוי מוזל הכולל נסיעה באוטובוס בלבד.

 

הרפורמה בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית משליכה על זכאותם של עובדים להשתתפות המעסיק בתשלום דמי נסיעות. הרפורמה עשויה, במקרים מסוימים, להפחית את השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של עובדיו ועלולה, במקרים אחרים, להגדיל את השתתפותו.

 

מוצע למעסיקים המשלמים לעובדיהם תשלום דמי נסיעות בהתאם לצו ההרחבה לעדכן את העובדים בדבר השינויים בגובה ההשתתפות בתשלום, הנובעים מהרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית. במידה ולעובד קיימת זכאות להנחה בתחבורה הציבורית, כגון אזרחים ותיקים ונוער עובד, הוא זכאי להשתתפות בהוצאות נסיעה לפי התעריף המופחת החל עליו.

 

יצוין, כי מעסיקים המשלמים דמי נסיעות בשיעור העולה על הקבוע בצו ההרחבה, מכוח הסכם אישי, נוהג וכיו"ב, נדרשים ככלל להמשיך בתשלום מיטיב זה. כמו כן, ככל שקיים במקום העבודה נוהג (במישור האישי או הקיבוצי) לפיו אין מפחיתים מגובה דמי הנסיעות גם כאשר קיימת על פי הדין אפשרות לעשות כן, יש ככלל מקום לפעול בהתאם לנוהג זה. 

 

דיוור לקוחות זה הינו בבחינת תמצית אינפורמטיבית, אינו מחליף את הצורך בחוות דעת משפטית פרטנית ואינו מהווה ייעוץ משפטי אשר ניתן להסתמך עליו.

 

נשמח לעמוד לרשותכם להבהרות נוספות או לבחינת ההשלכות של הרפורמה על חובת תשלום דמי הנסיעה בחברתכם.

 

בברכת חג שמח,

 

מישר ושות'