Publication / Article

דיני עבודה – תיקון לחוק דמי מחלה

מאי 22

לקוחות יקרים,

 

ברצוננו להביא לידיעתכם כי לאחרונה תוקן חוק דמי מחלה.

 

כידוע, חוק דמי מחלה מקנה לעובדים תשלום מלא בשל היעדרות בגין מחלה רק מהיום הרביעי למחלתם (בכפוף לזכאותם לדמי מחלה והצגת אישור רפואי כדין). 

 

תיקון מספר 6 לחוק דמי מחלה, אשר ייכנס לתוקף ביום 01.06.2022, קובע כי עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה שנדרש בשלה טיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, אף לאחר החלמתו, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרו או מחלקו, ובלבד שמסר למעסיק אישור רפואי בכתב.

 

אין בעדכון זה כדי להוות ייעוץ משפטי פרטני ומטרתו ליידע אתכם על השינוי. אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.

 

בברכה,

 

מישר ושות'