Publication / Article

דיני צרכנות – מאגר אל תתקשרו אליי

ספטמבר 22

לקוחות יקרים,

 

החל מיום ה-1.1.2023, יחויבו עוסקים המעוניינים לבצע פניות שיווקיות לצרכנים, לפעול באמצעות מערכת חדשה כפי שיוסבר להלן. על כל עוסק המבקש לפנות לצרכן בפניה שיווקית תחול חובת רישום למערכת.

 

ביום 24 ביולי, 2022 פורסמו ברשומות תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות). מכוח התקנות, תקים הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מאגר בו יעודכנו מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל פנייה שיווקית. כל צרכן רשאי לבקש להוסיף למאגר מספר טלפון נייח או נייד אחד או יותר, לשנות את המספר או להסירו. התקנות שהותקנו מכוח התיקון לחוק, מסדירות את הקמתו והפעלתו של מאגר זה הזכה לכינוי מאגר "אל תתקשרו אלי". 

 

פנייה שיווקית הינה פנייה של עוסק לצרכן באמצעות שיחה, לרבות בתקשורת אלקטרונית (כגון שיחות באמצעות אפליקציות למיניהן), למספר הטלפון שלו במטרה להתקשר בעסקה, בין תוך כדי הפנייה ובין במועד מאוחר יותר, ובכלל זה הצעה לקבל נכס או שירות ללא תמורה, בהנחה או תוך מתן הטבה. 

 

בהתאם לתיקון לחוק, עוסק המעוניין לקיים פניה שיווקית לצרכן, יוודא מראש שמספר הטלפון של הצרכן אינו רשום במאגר. הבדיקה צריכה להתבצע בפרק זמן שלא יעלה על 15 הימים הקודמים למועד הפניה השיווקית. אם עלה כי מספרו של הצרכן כלול במאגר - אין לפנות אל הצרכן, לרבות בפניה במטרה לשכנע את הצרכן להסיר את מספרו מהמאגר. מוצע לתעד באמצעות צילום מסך את תוצאות הבדיקה.

 

על אף האמור, התיקון לחוק קובע מספר חריגים שיאפשרו לעוסק לפנות בפנייה שיווקית לצרכן שמספרו רשום במאגר, כמפורט להלן:

 

א. הצרכן מבקש מהעוסק שיחזור אליו בפנייה שיווקית. 

ב. העוסק פונה לצרכן במהלך תקופת עסקה מתמשכת, ולגבי אותה עסקה בלבד, למעט הארכתה. 

o חריג - הצרכן פנה מיוזמתו לעוסק בבקשה להאריך את תקופת העסקה. 

ג. הצרכן נתן לעוסק הסכמה מפורשת ונפרדת בכתב לרבות בדרך אלקטרונית ובלבד שההסכמה (1) לא הושגה באמצעות פנייה טלפונית לצרכן ו-(2) הובהר בהסכמה כי היא לא הסכמה לביצוע עסקה כלשהי. 

ד. הצרכן פנה מיוזמתו לעוסק ונתן לו הסכמה מפורשת לקבלת פניות שיווקיות מהעוסק.

 

הסכמה כאמור בסעיפים ג ו-ד תהיה בתוקף לשנה לכל היותר, אלא אם כן הצרכן חזר בו מהסכמתו קודם לכן, וניתן להאריך את תוקפה, בהסכמת הצרכן בדרך האמורה, בשנה לכל היותר בכל פעם.

 

יודגש כי לפי סעיף 30(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (הידוע בכינויו "חוק הספאם") אין לשגר דבר פרסומת בדוא"ל, מסרון, מערכת חיוג אוטומטי ופקסימיליה, למעט אם הצרכן מסר את פרטיו, אישר כי פרטיו ישמשו לקבלת דבר פרסומת וניתנה לו אפשרות לסרב לפניה. הוראות חוק הספאם אינן מגבילות ביצוע שיחות טלפוניות ולכן התיקון לחוק והתקנות מכוחו, כמפורט לעיל, מוסיפים עליו ועל ההגנות הקבועות בו. 

  

התיקון לחוק קובע כי ניתן יהיה להטיל עיצום כספי על עוסקים בגין הפרת ההוראות בעניין פניה שיווקית למספר טלפון הרשום במאגר. כמו כן, התיקון מעניק לממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן סמכות להוציא צווים מנהליים להפסקת הפרות מסוימות של החוק, בין היתר בשל השפעה בלתי הוגנת על צרכנים. בנוסף, המפר עשוי להיות חשוף לתביעות אזרחיות מצד צרכנים (לרבות תביעות ייצוגיות).

 

דיוור לקוחות זה הינו בבחינת תמצית אינפורמטיבית, אינו מחליף את הצורך בחוות דעת משפטית פרטנית ואינו מהווה ייעוץ משפטי אשר ניתן להסתמך עליו.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

 

בברכת שנה טובה,

 

מישר ושות'