Publication / Article

דיני עבודה - עדכון שכר מינימום

אפריל 23

לקוחות יקרים,

 

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 27.03.2023 פורסמה בילקוט הפרסומים הודעה מכוח חוק שכר מינימום בדבר עדכון שכר המינימום וזאת החל מיום 01.04.2023. מדובר בהעלאה של שכר המינימום לסך של 5,571.75 ש"ח ברוטו לחודש (כאשר שכר המינימום החודשי הקודם עמד על סך של 5,300 ש"ח) ו-30.61 ש"ח ברוטו לשעה.

 

נזכיר כי שכר המינימום במדינת ישראל נקבע לפי שני משתנים: גיל העובד (בגיר בן 18 ומעלה או בן נוער) ואופן העסקת העובד (בשכר חודשי, יומי או שעתי). שכר המינימום לנוער נמוך משכר המינימום למבוגרים אך נקבע כאחוז משכר המינימום הרגיל ולכן גם הוא יעודכן. בנוסף, העלאת שכר המינימום הכללי במשק צפויה להוביל לעלייה בשכר המינימום של עובדים במגזרים מסוימים בהם נקבע בהתאם להסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ענפיים שכר מינימום גבוה יותר (כדוגמת עובדי שמירה ואבטחה, אולמות וגני אירועים, עובדי בניין ועובדי חברות ניקיון ותחזוקה) כך שבמידה והנכם מעסיקים עובדים בענפים אלו עליכם לבחון פרטנית מה גובה שכר המינימום לו הם זכאים (יובהר כי אין בעדכון שכר המינימום כדי לגרוע מזכויות עובדים הזכאים לשכר מינימום גבוה יותר מכוח צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים פרטניים).

 

כידוע, תשלום שכר מינימום הינו חובה חוקית מוחלטת המוטלת על המעסיק, אשר לא ניתן להתנות עליה או לוותר עליה. אי תשלום שכר מינימום, איחור בתשלום שכר מינימום ואי מסירת תלוש שכר הם עבירה פלילית, שבצידה עונש מאסר וקנס כספי, כמו גם אפשרות לניהול הליך תביעה אזרחי מול המעסיק. יצוין כי כעבירה פלילית והפרה מנהלית ייחשב שכר מינימום שעתי שהינו נמוך מ-29.95 וזאת לאור הוראות חוק שכר מינימום הקובעות את בסיס היקף המשרה השעתי לחישוב אך השכר שיש לשלם הינו כאמור – 30.61 ש"ח לשעה.

 

שימו לב כי יש לעדכן את תעריפי שכר המינימום במודעה בדבר תקנות שכר המינימום וזכויות העובד שעל פי החוק כל מעסיק חייב להציג במקום העבודה במקום בולט לעין (במסגרת חובת הצגת מודעה לפי חוק שכר מינימום), וכן לוודא כי תלושי השכר יעודכנו בהתאם. נשמח לסייע בביצוע עדכון המודעה במידת הצורך.

 

יש לשלם את השכר המעודכן לעובדיכם בגין חודש אפריל 2023 ואילך, וכן מומלץ כי תוודאו כי קבלני שירות או כ"א מקיימים את חובת עדכון שכר המינימום כלפי עובדיהם, ותעדכנו את נספחי העלויות בהסכמי ההתקשרות מולם.

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה.

 

 

בברכה,

 

מישר עורכי דין