Publication / Article

דיני עבודה – ביטוח מנהלים

אוגוסט 23

לקוחות יקרים,

 

נבקש להביא לידיעתכם מספר חידושים ועדכונים בדיני עבודה כמפורט להלן:

 

הגבלת הבחירה של עובד בביטוח מנהלים כביטוח פנסיוני 

 

בהתאם לתקנות חדשות אשר ייכנסו לתוקפן החל מיום 01.09.2023, ביטוח פנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים ולא במסגרת קרן פנסיה, יתאפשר רק עבור חלק השכר העולה על פעמיים השכר הממוצע במשק.

 

על-פי החוק הקיים, עובד זכאי לבחור את קופת הגמל לקצבה שאליה יועבר הביטוח הפנסיוני שלו. לפני התיקון, עובד היה רשאי לבחור לערוך ביטוח פנסיוני במסגרת המכשירים הפיננסיים הקיימים בשוק – קרן פנסיה וביטוח מנהלים – לפי בחירתו. לאור המאפיינים של ביטוח זה (בהיבטי דמי ניהול וסיכון של ההשקעה), שעלולים לגרום לחוסך לקבל קצבת פנסיה נמוכה יותר, הוחלט להגביל האפשרות לבחור בו רק למי ששכרו עולה על פעמיים השכר הממוצע במשק (קרי, תקרת שכר של כ-24,000 ש"ח). בגין חלק השכר שעד לכפל השכר הממוצע במשק, תחול חובת הביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה בלבד. יובהר כי המגבלה אינה חלה על ביטוחים פנסיוניים קיימים בביטוחי מנהלים ועל עובדים אשר הצטרפו לביטוח מנהלים בטרם כניסת התקנות לתוקף.

 

מוצע כי תבחנו האם נדרש לעדכן את הסכמי ההעסקה עבור עובדים חדשים כך שלא יאפשרו לעובד בחירה בין המכשירים כאשר הדבר אינו מתאפשר להם על פי הדין (כלומר, עבור עובדים המשתכרים פחות מפעמיים השכר הממוצע במשק).

 

טופס 161 החדש

 

החל מיום 01.11.2023 פרישה מעבודה תדווח בטופס 161 במתכונתו החדשה (כולל דיווח על אירועי פרישה שאירעו לפני מועד זה, אך מדווחים לאחריו). 

 

הטופס החדש משנה את תהליך הדיווח על פרישת עובד מהעבודה, ומייתר במקרים רבים את פניית העובד לרשויות המס (שנדרשה עד היום בקשר לטופס 161א'). התהליך החדש יתנהל בעיקרו בין המעסיק לבין העובד וקופות הגמל, ורק במקרים מורכבים יידרש העובד לפנות לפקיד השומה. 

 

הטופס כולל שלושה חלקים למילוי ע"י המעסיק והעובד בהתאם לפירוט בטופס (במידה והעובד אינו בוחר את ייעוד הכספים הצבורים לזכותו לאחר סיום עבודתו תחול עליו ברירת המחדל לעניין רצף קצבה). כאשר לא מתקיימים התנאים המפורטים בהנחיות לעניין ייעוד הכספים וניכוי המס יש להפנות את העובד להמשך התהליך אל פקיד השומה, אשר ייתן הנחיות למעסיק ולקופת הגמל.

 

חשוב לשים לב ללוח הזמנים בהנחיות שפרסמה רשות המיסים – על המעסיק למלא את חלק ג' עם הודעת העובד על בחירתו בחלק ב' לטופס או בתוך 10 ימים מיום שהמעסיק העביר לעובד את הטופס, לפי המוקדם. המעסיק יעביר את הטופס המלא לפקיד השומה ולעובד, ובאחריות העובד להעביר את הטופס אל קופות הגמל.

 

מדריך מפורט לעניין אופן מילוי הטופס והסברים נוספים ניתן למצוא במדריך ההודעה על פרישה מעבודה.

 

***

דיוור לקוחות זה הינו בבחינת תמצית אינפורמטיבית, אינו מחליף את הצורך בחוות דעת משפטית פרטנית ואינו מהווה ייעוץ משפטי אשר ניתן להסתמך עליו.

אנו עומדים לרשותכם כתמיד לכל שאלה והנכם מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים.

 

בברכה,

 

מישר עורכי דין