Publication / Article

דיני עבודה – עדכון דמי הבראה

נובמבר 2023

לקוחות יקרים,

 

ביום ה-11.09.2023 נחתם צו הרחבה שעניינו עדכון תשלום דמי הבראה באופן המגדיל את תעריף דמי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי.

 

בהתאם לצו ההרחבה, החל מיום ה-01.07.2023 מחיר יום הבראה יעלה מ-378 ש"ח ל-418 ש"ח, כך שאת דמי ההבראה בגין ימי הבראה החל מיום 01.07.2023 יש לשלם בהתאם לתעריף החדש (הצו חל באופן רטרואקטיבי).

 

בהתאם לצו, גם מעסיקים שכבר שילמו לעובדיהם דמי הבראה בגין שנת 2023 נדרשים לשלם לעובדיהם את ההפרש בגין ימי ההבראה בהתאם לתעריף המעודכן.

 

לאחר פרסום הצו התעוררה מחלוקת בשאלה האם השלמת דמי ההבראה צריכה להיעשות על כל תשלום דמי הבראה ששולם החל מיולי 2023 (כלומר רטרואקטיבית עד לחודש אוגוסט 2022), או רק על דמי הבראה בגין חודש יולי 2023 ואילך. הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה פרסמה גילוי דעת אשר קיבל את עמדת ההסתדרות לפיה תעריף יום ההבראה המעודכן תקף החל מיום ה-01.07.2022. נציין כי מדובר אמנם בגילוי דעת ולא בפסיקה מחייבת של בית הדין לעבודה, אולם סביר להניח כי עמדת הרגולטור תשמש את בית הדין לעבודה (ככל והסוגייה תגיע לפתחו) ככלי לפרשנות צו ההרחבה.

 

לפיכך, ובהתאם לגילוי הדעת, יש לבצע תשלום רטרואקטיבי מלא לפי התעריף המעודכן גם לעובדים אשר קיבלו כבר את דמי ההבראה לשנת 2023 (מיום ה-01.07.2022 ועד ליום ה-30.06.2023 לפי תעריף יום ההבראה המעודכן): מעסיק אשר שילם דמי הבראה עבור שנת ההבראה 2023, כולה או חלקה, לפי התעריף הקודם (378 ש"ח ליום) מחויב לשלם לעובדיו הפרשים בשיעור ההפרש, היינו 40 ש"ח ליום, במכפלת מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד. יובהר כי אין לעניין זה הבדל בין תשלום קצובת ההבראה בתשלום אחד, במספר תשלומים או כחלק מן התשלום החודשי.

 

יתר ההוראות ביחס לתשלום דמי ההבראה, לרבות עצם הזכאות לתשלום דמי הבראה (עם השלמת שנה עבודה במקום העבודה) ומספר ימי ההבראה השנתיים להם זכאי העובד על פי הוותק במקום העבודה, לא עודכנו.

 

***

 

דיוור לקוחות זה הינו בבחינת תמצית אינפורמטיבית, אינו מחליף את הצורך בחוות דעת משפטית פרטנית ואינו מהווה ייעוץ משפטי אשר ניתן להסתמך עליו.

אנו עומדים לרשותכם כתמיד לכל שאלה והנכם מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים.

 

בברכה לימים שקטים במהרה,

 

מישר עורכי דין