Adding / completing balconies

הוספת / השלמת מרפסות

מישר ושות' מלווה ברגישות ובמקצועיות מאות בעלי דירות בפרויקטים של הוספת / השלמת מרפסות החל משלב קבלת ההחלטה באסיפה כללית של בעלי הדירות ועד לסיום הפרויקט ותעודת הגמר.

הליווי המשפטי כולל גם את הסכם ההשתתפות של הדיירים, ניהול המכרזים ועריכת ההסכמים בין הדיירים לבעלי המקצוע השונים (האדריכל, הקבלן, הקונסקרוקטור וכל בעל מקצוע או יועץ נדרש אחר). 
בין יתר הפרויקטים אותם מלווה משרדנו נכללים פרויקטים להוספת מרפסות ברח' בית צורי 8 בת"א (פרויקט שהסתיים וקיבל תעודת גמר), פרויקט להוספת מרפסות ברח' קשאני 7 בת"א (פרויקט שהסתיים וקיבל תעודת גמר), הוספת מרפסות ברח' ירושלמי 9 בת"א (התקבל היתר), הוספת מרפסות ברח' לוי אשכול 24 בת"א (פרויקט שהסתיים וקיבל תעודת גמר), השלמת מרפסות ברח' וולמן 13 בת"א (פרויקט שהסתיים וקיבל תעודת גמר), הוספת מרפסות ברח' בית צורי 12 בת"א (התקבל היתר בניה), הוספת מרפסות ברח' הרצל 5 בכפ"ס (לאחר חתימה עם קבלן ויציאה לתכנון), הוספת מרפסות ברח' זלוציסטי 12 בת"א (מו"מ משפטי מול הקבלן), הוספת מרפסות ברשח' הרב טולדנו 10 בת"א (הליכי היתר) ועוד.

כמו כן משרדנו מספק שירותים גם של תיקון צו הבית המשותף לאחר השלמת פרויקט הוספת המרפסות בלשכת רישום הבתים המשותפים (טאבו) – הטיפול הנוגע לתיקון צו הבית המשותף כולל את  הכנת הבקשה לרבות התנהלות מול מודד בקשר עם מדידת השטחים והכנת תשריטים להגשה, הכנת תקנון מעודכן, קבלת אישור רשות המסים, העירייה והוועדה המקומית וכן הגשת המסמכים ללשכת המפקח על הבתים המשותפים לרבות ביצוע תיקונים ככל שידרשו על ידי המפקח על הבתים המשותפים עד לתיקון בפועל של צו הבית המשותף.

אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונשוב בהקדם
אנא מלאו את טופס - אנחנו כאן לשירותכם